ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 6 Issue : 3 Year : 2019

 
Psychoactive Drug Use and Falls among Community-Dwelling Turkish Older People [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-30316 | DOI: 10.14744/nci.2019.30316  

Psychoactive Drug Use and Falls among Community-Dwelling Turkish Older People

Mehmet Ilkin Naharci1, Ekin Oktay Oguz1, Fatih Celebi1, Senay Ozgun Oguz2, Osman Yımaz1, Ilker Tasci3
1University of Health Sciences, Gulhane Faculty of Medicine & Gulhane Training and Research Hospital, Division of Geriatrics, Ankara, Turkey
2Gulhane Training and Research Hospital, Home Health Services, Ankara, Turkey.
3University of Health Sciences, Gulhane Faculty of Medicine & Gulhane Training and Research Hospital, Division of Geriatrics; University of Health Sciences, Gulhane Faculty of Medicine & Gulhane Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Ankara, Turkey.

INTRODUCTION: Data on the relationship between falls and psychoactive drug use among Turkish older people are limited. The study aims to determine the prevalence of falls and the associations between psychoactive drug use and falls in community-dwelling Turkish older people.
METHODS: This single center study was performed using the medical records of subjects aged over 65 years admitted to the geriatric care unit. Demographic and lifestyle factors, clinical characteristics, medications, and data on mood, cognitive status, and functional performance were obtained from the comprehensive geriatric assessment records. Based on a fall history in the last 12 months, subjects were grouped as fallers and non-fallers. Subjects treated with a psychoactive drug were identified.
RESULTS: Among the total of 429 subjects, there were 184 (42.9%) fallers and 245 (57.1%) non-fallers. Of those, 33.3% were on psychoactive drug treatment. The proportion of psychoactive drug users was higher in the fallers group compared to non-fallers (45.1% vs. 24.5%, p<0.001). Multivariable logistic regression analysis showed age ≥ 75 years (OR=1.83; CI: 1.09-3.09; p=0.023), female gender (OR=2.70; CI: 1.6-4.50; p<0.001), and psychoactive drug use (OR=2.14; CI: 1.32-3.48; p=0.002) as independent predictors of falls.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We found that about one-third of geriatric outpatients were on psychoactive drug treatment in Turkey that was independently associated with the risk of falls.

Keywords: falls, aged, psychoactive drugs.


Türk Toplumunda Yaşayan Yaşlı Bireylerde Psikoaktif İlaç Kullanımı ve Düşmeler

Mehmet Ilkin Naharci1, Ekin Oktay Oguz1, Fatih Celebi1, Senay Ozgun Oguz2, Osman Yımaz1, Ilker Tasci3
1University of Health Sciences, Gulhane Faculty of Medicine & Gulhane Training and Research Hospital, Division of Geriatrics, Ankara, Turkey
2Gulhane Training and Research Hospital, Home Health Services, Ankara, Turkey.
3University of Health Sciences, Gulhane Faculty of Medicine & Gulhane Training and Research Hospital, Division of Geriatrics; University of Health Sciences, Gulhane Faculty of Medicine & Gulhane Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Ankara, Turkey.

GİRİŞ ve AMAÇ: Türk toplumunda yaşayan yaşlı bireylerde düşmeler ve psikoaktif ilaç kullanımı arasındaki ilişkiye dair veriler yetersizdir. Bu çalışma, Türk toplumunda yaşayan yaşlılarda düşme sıklığını ve psikoaktif ilaç kullanımı ile düşme arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu tek merkezli çalışma, bir geriatri bakım ünitesine başvuran 65 yaş üstü bireylerin tıbbi kayıtları kullanılarak yapıldı. Ayrıntılı geriatrik değerlendirme ile edilen sosyo-demografik özellikler, hastalıklar, kullanılan ilaçlar, ruh hali, bilişsel durum ve fonksiyonel performans hakkındaki veriler kayıtlardan alındı. Son 12 aydaki düşme öyküsüne dayanarak, bireyler düşenler ve düşmeyenler olarak gruplandırıldı. Psikoaktif ilaçla tedavi edilen bireyler belirlendi.
BULGULAR: Toplam 429 olgunun, 184’ünde (%42,9) düşme öyküsü var iken, 254’inde (%57.1) yoktu. Tüm olguların %33,3’ü psikoaktif ilaç tedavisi alıyordu. Düşme öyküsü olan grupta düşme olmayan gruba göre psikoaktif ilaç kullanan birey oranı daha fazlaydı (%45,1 ve %24,5, p<0,001). Çok değişkenli regresyon analizinde yaş ≥ 75 yıl (Olasılık Oranı=1,83; Güven Aralığı: 1,09-3,09; p=0,023), kadın cinsiyet (Olasılık Oranı=2,70; Güven Aralığı: 1,6-4,50; p<0,001), ve psikoaktif ilaç kullanımının (Olasılık Oranı=2,14; Güven Aralığı: 1,32-3,48; p=0,002) düşme durumunun bağımsız göstergeleri olduğu bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Türkiye'de bir geriatri polikliniğine başvuran hastaların yaklaşık üçte birinin, düşme riski ile bağımsız olarak ilişkili olan psikoaktif ilaç tedavisi aldıklarını bulduk.

Anahtar Kelimeler: düşmeler, yaşlı, psikoaktif ilaç.
Corresponding Author: Mehmet Ilkin Naharci


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.