ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 5 Issue : 4 Year : 2018

 
Surgery treatment in Gastroesophageal reflux Disease [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-26818 | DOI: 10.14744/nci.2017.26818  

Surgery treatment in Gastroesophageal reflux Disease

Adil Başkıran, Mustafa Ateş
Inonu University, Institute Of Liver Transplantation, Turgut Ozal Medical Center, Malatya-turkey

INTRODUCTION: Gastroesophageal reflux disease is a disease with an impact on the patient’s quality of life. Studies have emphasized the concomitant presence of gastritis and gastroesophageal reflux. However, this association is still unclear. The aim of the present study is to evaluate the role of gastritis in gastroesophageal reflux disease in patients undergoing surgery.
METHODS: Between 2012-2017 66 patients underwent floppy laparoscopic Nissen fundoplication. Patient’s endoscopic findings such as gastritis, esophagitis and bulbitis and demographic data were retrospectively analyzed.
RESULTS: There were 30 female and 36 male in the study. Median age of the patients was 39 (21-72) years. Median follow up period of the study was 28 (1-95) months. The rate of hiatal hernia was significantly higher in patients having gastritis when others (p<0.05). Patients with gastritis experienced overt reflux symptoms more frequently than others (p<0.05). Patients with gastritis tended to have higher rates of reflux esophagitis. Other endoscopic findings were similar among the patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Distal esophagus and upper gastric segments play an orchestrated role in upper gastrointestinal disease. According to result of our study gastritis and gastroesophageal reflux disease are associated. Early treatment of patients with gastritis may prevent gastroesophageal reflux disease, which is a surgical necessity.

Keywords: Gastroesophgaeal reflux, Gastritis, Laparoscopic Nissen Fundoplication.


Gastroözefagial Reflü Hastalarında Cerrahi Tedavi

Adil Başkıran, Mustafa Ateş
İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Genel Cerrahi Anabilim Dalı Malatya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Gastroözefagial reflü hastalığı hayat kalitesini önemli derecede etkilemektedir. Gastroözefagial reflü ve gastritin birlikteliğini tam olarak belirtilmemiştir. Çalışmamızın amacı cerrahi ile tedavi edilen gastroözefagial reflü hastalarında gastritin etkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Laparaskopik nişsen funduplikasyonu operasyonu 2012- 2017 yılları arasında uygulanan 66 hasta geriye dönük incelendi. Hastaların gastrit özefajit ve bulbit gibi endoskopik bulguları analiz edildi.
BULGULAR: Çalışmadaki hastalar 30 kadın ve 36 erkekti, ortalama yaşları 36 (21-72),ortalama takip süreleri 28 (1-95) aydı. Hiatal herni oranları gastrit tanısı olan hastalarda önemli derecede daha yüksek oranda idi (p<0.05). Gastrit tanısı olan hastaların gastroözefagial reflü oranları daha fazlaydı (p<0.05). Gastrit hastalarında ayrıca daha yüksek oranda özefajit saptandı. Diğer endoskopik bulguları benzerdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Distal özefagus ve alt gastrik segment alt gastorintestinal hastalıklarında orkestra rolü oynamaktadır. Çalışma sonucumuza göre gastrit ve gastoözefagial reflü hastalığı birbirleri ile ilişkilidir. Gastrit saptanan hastaların erken dönemde tedavisi cerrahi gerektiren gastroözefagial reflü hastalığını engelleyebilir..

Anahtar Kelimeler: Gastroözefagial reflü, Gastrit, Laparaskopik nissen funduplikasyonu
Corresponding Author: Adil Başkıran, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.