ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Our clinic’s first experience with HoLEP [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-24855 | DOI: 10.14744/nci.2019.24855

Our clinic’s first experience with HoLEP

Serkan Doğan, Kenan Yiğit Yıldız
Department of Urology, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Retrospective evaluation of the first Holmium laser prostate enucleation (HoLEP) cases and their results in our clinic.


METHODS: 24 patients who underwent HoLEP surgery between April 2017 and November 2017 were evaluated for demographic characteristics, duration of operation, amount of hemorrhage, amount of energy used, tissue weight removed, catheterization time and complications. IPSS and uroflowmetry results were compared before and after surgery.
RESULTS: Patients were compared before and after surgery with hemoglobin, IPSS, uroflowmetry, and voiding speeds (Qmean, Qmax). There was a significant difference in IPSS, Qmean and hemoglobin values but not in Qmax, statistically. Our complications rates were correlated with literature.
DISCUSSION AND CONCLUSION: HoLEP stands out as a surgical method that can be applied with high confidence in the treatment of benign prostatic hyperplasia and it has similar functional results to gold standard surgeries, causes less complications, improves patient comfort due to short catheterization and hospitalization and is more advantageous in terms of cost.

Keywords: Holmium laser, Benign Prostate Hyperplasia, Enucleation

Kliniğimizde İlk HoLEP Deneyimlerimiz

Serkan Doğan, Kenan Yiğit Yıldız
SBÜ Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği,Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Kliniğimizde yapılan ilk Holmium lazer ile prostat enükleasyonu (HoLEP) vakalarını ve sonuçlarını retrospektif olarak incelemek.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Nisan 2017 – Kasım 2017 tarihleri arasında HoLEP cerrahisi uygulanan 24 hasta demografik özellikleri, operasyon süresi, kanama miktarı, kullanılan enerji miktarı, çıkarılan doku ağırlığı, kataterizasyon süresi ve komplikasyon yönünden incelendi. Operasyon öncesi ve sonrası IPSS ve üroflowmetri ile ölçülen işeme hızları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hastaların cerrahi öncesi ve sonrası hemoglobin, IPSS, üroflovmetri ile ölçülen işeme hızları (Q ort, Q max) karşılaştırıldı. IPSS, Q ort ve hemoglobin düzeyleri arasında anlamlı elde edilirlen Q max için istatiksel anlamlı sonuç saptamadık. Komplikasyon oranlarımız da literatürle uyumlu oranlardaydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: HoLEP benign prostat hiperplazisi tedavisinde oldukça güvenle uygulanabilecek, fonksiyonel sonuçları altın standart cerrahilerle benzer özellik gösteren ama daha az komplikasyona sebep olan, kısa kataterizasyon ve hospitalizasyon sebebiyle hasta konforunu artıran ve maliyet açısından daha avantajlı bir cerrahi yöntem olarak öne çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Holmium Laser, Benign Prostat Hiperplazisi, EnükleasyonCorresponding Author: Serkan Doğan

Quick Search
LookUs & Online Makale