ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Orthorexia nervosa tendency among students of the department of nutrition and dietetics at a university in Istanbul [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2017; 4(2): 117-123 | DOI: 10.14744/nci.2017.20082

Orthorexia nervosa tendency among students of the department of nutrition and dietetics at a university in Istanbul

Betül Karakuş, Seyhan Hıdıroğlu, Neşe Keskin, Melda Karavuş
Marmara University School of Medicine, Public Health Department, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: To determine Orthorexia Nervosa (ON) scores and the orthorectic tendencies according to the distribution of some properties.
METHODS: This cross-sectional study was carried out between May-June 2016; among 208 students of nutrition and dietetics department at a university in Istanbul. Ethical approval was obtained from local committee before the investigation. Participants were applied a questionnaire form(about characteristics and ORTO-11 scale) filled in face to face. The study data were collected with the ORTO-11 Scale and a questionnaire included questiones for the characteristics. ORTO-11 Scale has been adapted to Turkish and low scores at ORTO-11 Scale indicates orthorectic tendency. Mann-Whitney U test, T-test, Kruskal Wallis and ANOVA test were used in independent groups. P <0.05 was accepted as statistical significance.
RESULTS: Orthorectic tendency was significantly higher in males(p=0.050) and students who live with family (p = 0.002). No significant difference at ORTHO-11 Score means were found between the groups when the participants were grouped by smoking, alchol consumption, chronic disease status, body mass index, diet, supportive product use.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The orthorectic tendency was higher in men and in students who live with family. The simultaneous assessment of the individual's eating habits, eating behavior, and personality characteristics will be shed light on the reasons for the differences between the gender groups. Qualitative studies should be carried out and possible confounding factors should be determined.

Keywords: Orthorexia, eating behavior disorder, food choice

İstanbulda Bir Üniversitede Beslenme Ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinin Ortoreksiya Nervoza Eğilimleri

Betül Karakuş, Seyhan Hıdıroğlu, Neşe Keskin, Melda Karavuş
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerinde Ortoreksiya Nervoza(ON) skorlarını belirlemek ve bazı özelliklerinin dağılımına göre ortorektik eğilimlerini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel olarak tasarlanan çalışma; Mayıs-Haziran 2016 tarihlerinde İstanbul’da bir üniversitenin Beslenme ve Diyetetik bölümünde eğitim alan öğrencilerle gerçekleştirildi. Etik kurul onayı alındıktan sonra, 300 kişiden oluşan evrenin tamamına ulaşılmaya çalışıldı ve katılmayı kabul eden 208 kişi çalışmaya dahil edildi. Çalışma verisi; karakteristik özelliklerin sorgulandığı soru formu ve Türkçe geçerlik güvenilirlik çalışması yapılmış olan ORTO-11 Ölçeğiyle toplandı. ORTO-11 ölçeğinde düşük skorlar, ortorektik eğilimi göstermektedir. Verinin analizinde; Mann-Whitney U testi, Kruskal Wallis varyans analizi, ki-kare ve Fisher Exact testi kullanıldı ve istatistiksel anlamlılık düzeyi olarak p<0,05 kabul edildi.
BULGULAR: ON eğilimi, erkeklerde(p=0.050) ve ailesi ile birlikte kalanlarda(p=0.002) anlamlı olarak daha fazla bulundu. Katılımcılar; bulunduğu sınıfa, sigara içme durumuna, alkol kullanma durumuna, diyet yapma durumuna, destek gıda ürünü kullanma durumuna ve vücut kitle indeksine göre gruplandırıldığında, grupların ORTO-11 skor ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunamadı. Bireyin kendisinde ve ailesinde kronik hastalık varlığıyla ON eğilimi arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı
TARTIŞMA ve SONUÇ: Erkeklerde ve ailesinin yanında kalanlarda ON eğilimi daha fazla bulunmuştur. Cinsiyet grupları arasındaki farkın nedenlerine yönelik, bireylerin yeme tutumu, yeme davranışı ve kişilik özellikleriyle ilgili verinin eş zamanlı değerlendirilmesi konuya ışık tutacaktır. Aileyle kalma ve ON eğilimi arasındaki ilişkinin aydınlatılması adına niteliksel çalışmalar yapılmalı ve olası karıştırıcı faktörler tespit edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Ortoreksiya, yeme davranış bozukluğu, besin seçmede belirleyiciler

Betül Karakuş, Seyhan Hıdıroğlu, Neşe Keskin, Melda Karavuş. Orthorexia nervosa tendency among students of the department of nutrition and dietetics at a university in Istanbul. North Clin Istanb. 2017; 4(2): 117-123

Corresponding Author: Betül Karakuş, Türkiye
LookUs & Online Makale