ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 6 Issue : 3 Year : 2019

 
Can development of atrial fibrillation in patients with ischemic heart failure with low ejection fraction be predicted? [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-07078 | DOI: 10.14744/nci.2019.07078  

Can development of atrial fibrillation in patients with ischemic heart failure with low ejection fraction be predicted?

Seref Alpsoy1, Kubilay Erselcan2, Aydın Akyüz1, Demet Özkaramanlı Gür1, Şahin Topuz1, Birol Topçu3, Niyazi Güler1
1Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Namık Kemal University, Tekirdag/Turkey
2Cardiology Clinics, Tekirdag State Hospital, Tekirdag/Turkey
3Faculty of Medicine, Department of Statistics, Namık Kemal University, Tekirdag/Turkey

INTRODUCTION: Our aim is to determine the triggering factors of paroxysmal atrial fibrillation (PAF) in ischemic heart failure (HF) patients with low ejection fraction (EF).
METHODS: Sixty patients were included in the study. Echocardiography and 24-hours Holter monitoring were performed after measurement of serum NT-pro BNP concentration. The patients were classified into two groups with respect to the occurrence of PAF on Holter recordings. Biochemical and echocardiographic parameters of patients with and without PAF were compared.
RESULTS: PAF was detected in 28(46%) patients. Patients with PAF demonstrated higher NT-pro BNP levels, mitral and aortic regurgitation velocities, E/A, E/E', pulmonary capillary wedge pressure, pulmonary artery systolic pressure, left atrial volume and volume indices. NT-pro BNP was established as the predictor of PAF (OR = 1.23, 95 % CI: 1.08 – 1.42; p= 0.001). ROC analysis showed an NT-pro BNP value of 2188 pg/mL as cut-off value with 68% sensitivity and 84% specificity [Area under the ROC curve (AUC) = 0.826, CI 95 %: 0.724-0.927; p<0.001].
DISCUSSION AND CONCLUSION: The triggering factors for AF are increased intracardiac pressures, left atrial dilatation and increased wall tension. As an indicator of increased wall tension, elevated levels of NT-pro BNP predict the development of PAF.

Keywords: Atrial fibrillation; heart failure; ischemic; low ejection fraction.


Düşük ejeksiyon fraksiyonlu iskemik kalp yetmezliği olan hastalarda atriyal fibrilasyon gelişimi öngörülebilir mi?

Seref Alpsoy1, Kubilay Erselcan2, Aydın Akyüz1, Demet Özkaramanlı Gür1, Şahin Topuz1, Birol Topçu3, Niyazi Güler1
1Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Namık Kemal University, Tekirdag/Turkey
2Cardiology Clinics, Tekirdag State Hospital, Tekirdag/Turkey
3Faculty of Medicine, Department of Statistics, Namık Kemal University, Tekirdag/Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada düşük ejeksiyon fraksiyonlu (EF) iskemik kalp yetersizliği (KY) hastalarında paroksismal atriyal fibrilasyon (PAF) gelişiminin tetikleyici faktörlerini belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ekokardiyografi ile ölçülen sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu % 40'ın altında olan 60 hasta çalışmaya alındı. Hastaların tümü sinüs ritminde olup, PAF öyküsü yoktu. Ekokardiyografi ve 24 saatlik Holter monitorizasyonu yapıldı ve NT-pro BNP serum konsantrasyonu ölçüldü. Hastalar Holter kayıtlarında PAF oluşumu açısından iki gruba ayrıldı. PAF olan ve olmayan hastaların biyokimyasal ve ekokardiyografik parametreleri karşılaştırıldı.
BULGULAR: Yirmi sekiz hastada (% 46) PAF saptandı. PAF saptanan hastalarda NT-pro BNP düzeyleri, mitral ve aort regürjitasyon hızları, E/A oranı, E/E’ oranı, pulmoner kapiler kama basıncı, pulmoner arter sistolik basıncı, sol atriyum hacmi ve volüm indeksleri daha yüksek olarak bulundu. Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde NT-pro BNP, PAF belirleyicisi olarak saptandı (OR = 1.23 % 95 CI: 1.08 - 1.42; p = 0.001). ROC analizinde% 68 duyarlılık ve % 84 özgüllük ile NT-pro BNP’nin kesim değeri 2188 pg/mL'lik olarak belirlendi. [ROC eğrisinin altındaki alan (AUC) = 0.826, CI% 95: 0.724-0.927; p <0.001].

TARTIŞMA ve SONUÇ: AF için tetikleyici faktörler artmış intrakardiyak basınçlar, sol atriyal dilatasyon ve artmış duvar gerilimidir. Artmış duvar geriliminin bir göstergesi olarak, yüksek NT-pro BNP seviyeleri, PAF'ın gelişimini öngörmektedir.

Anahtar Kelimeler: Atriyal fibrilasyon; kalp yetersizliği; iskemik; düşük ejeksiyon fraksiyonu.
Corresponding Author: Seref Alpsoy


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.