ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Current Therapeutic Strategy In Osteoarticular Brucellosis [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-05658 | DOI: 10.14744/nci.2019.05658

Current Therapeutic Strategy In Osteoarticular Brucellosis

Gamze Kalin Unuvar, Aysegul Ulu Kılıç, Mehmet Doganay
Erciyes University, Faculty of Medicine, Department of Infectious Diseases, Kayseri

Brucellosis is a common zoonotic disease with high morbidity. In the majority of human cases, the causative agent is B. melitensis. Infection is transmitted to humans by direct/indirect contact with contaminated animal product (e.g. consumption of unpasteurized milk), infectious aerosols, aborted fetus. The disease commonly affects middle-aged adults and young people.
Brucellosis patients manifests are non specific symptoms like fever, chills, night sweats, joint pain, myalgia. Brucellosis affects various organs and tissues. Osteoarticular system is one of the most commonly described affected system in humans. In several clinical studies, the prevalence of Osteoarticular Brucellosis (OB) is reported 2-77%. Most important osteoarticular clinical forms osteomyelitis, spondylitis, sacroiliitis, arthritis and bursitis. Spondylitis and spondylodiscitis are the most frequent complications. Spondylodiscitis more commonly effects the lumbar (especially at the L4- L5 levels) and low thoracic vertebrae than the cervical spine. Back pain and sciatica radiculopathy, most common complaints for patients. Also, sacroiliitis is associated with severe pain especially back pain in affected individuals. Spinal destructive brucellar lesions are also reported in adults in previous studies.
Brucellosis is diagnosed with clinical inflammatory signs (eg. tenderness, pain) of the affected joints together with positive serological tests and positive blood /synovial fluids cultures. Serological test measures the total amount of IgM /IgG antibodies. Standard agglutination test (SAT) titer ≥ 1: 160 is in favor of brucellosis diagnosis. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) and Polymerase chain reaction (PCR) are other types diagnostic tests. Radiological assessments like joint sonography, computed tomography, magnetic resonance imaging are the most helpful radiological methods to diagnose spinal brucellosis.
The agents commonly used in the treatment of brucellar spondylitis are doxycycline, streptomycin, gentamicin, ciprofloxacin, trimethoprim/sulfamethoxazole and rifampicin. The recommended regimens for treatment of disease involve two or three antibiotics combinations. No standard treatment, physicians prescribe drugs based on conditions of the disease. Patients need a long-term (usually at three months) antibiotic therapy for mainly aiming to prevent relapses. Also, surgery may be required for patients with spinal abscess.
In this review, the authors focused on awareness of physicians for osteoarticular involvement, clinical presentation, diagnosis and current treatment of OB.

Keywords: Brucellosis, Brucella spp, Spondylodiscitis, Sacroiliitis, Standard agglutination test, treatment

Osteoartiküler Brucelloz’da Güncel Yaklaşımlar

Gamze Kalin Unuvar, Aysegul Ulu Kılıç, Mehmet Doganay
Erciyes University, Faculty of Medicine, Department of Infectious Diseases, Kayseri

Bruselloz, yüksek morbiditesi olan yaygın bir zoonotik hastalıktır. Olguların çoğunda en sık etken B. melitensis’dir. Enfeksiyon, kontamine olmuş hayvan ürünüyle (örneğin pastörize edilmemiş süt tüketimi), enfeksiyöz aerosollerle, aborte olmuş fetusla doğrudan veya dolaylı yollardan temasla insanlara bulaşır. Hastalık genellikle orta yaşlı yetişkinleri ve gençleri etkiler.
Bruselloz hastaları ateş, titreme, gece terlemesi, eklem ağrısı, miyalji gibi nonspesifik semptomlar ile başvurabilir. Bruselloz, çok çeşitli sistemleri etkileyebilmektedir. Osteoartiküler sistem en sık etkilenenlerden biridir. Bazı klinik çalışmalarda Osteoartiküler Bruselloz (OB) prevalansı %2-77 olarak bildirilmektedir. En önemli osteoartiküler klinik formlar osteomiyelit, spondilit, sakroileit, artrit ve bursittir. Spondilit ve spondilodiskit bunlardan en sık görülenlerdir. Spondilodiskit, lomber (özellikle L4- L5 seviyelerinde) ve torasik vertebraları diğerlerine oranla daha sık etkiler. Sırt ağrısı ve siyatik radikülopati, hastalar için en yaygın şikayetlerdir. Sakroileit, bireylerde özellikle etkilenen bölgede şiddetli ağrı ile ilişkilidir. Yapılan çalışmalarda erişkinlerde spinal destrüktif lezyonlar da bildirilmiştir.
Bruselloz, etkilenen eklemlerin klinik enflamatuar bulguları (hassasiyet, ağrı) ile birlikte pozitif serolojik testler ve pozitif kan / sinoviyal sıvı kültürleri ile teşhis edilir. Serolojik testler, Ig M / Ig G antikoru miktarını ölçer. Standart aglütinasyon testi (SAT) titresinin ≥ 1: 160 olması bruselloz lehine bir bulgudur. ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) testi ve PCR (Polimeraz zincir reaksiyonu) testi diğer teşhis yöntemleridir. Eklem ultrasonu, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme gibi radyolojik değerlendirmeler spinal bruselloz teşhisinde en yararlı radyolojik yöntemlerdir.
Brucellar spondilit tedavisinde yaygın olarak kullanılan ajanlar doksisiklin, streptomisin, gentamisin, siprofloksasin, trimetoprim / sulfametoksazol ve rifampisindir. Hastalığın tedavisi için önerilen rejimler ikili veya üçlü antibiyotik kombinasyonları içerir. Standart bir tedavi rejimi yerine klinisyen hastaların mevcut durumlarına göre ilaçları tercih edebilir. Çoğunlukla nüksleri önlemek amacıyla uzun süreli (genellikle üç aylık) antibiyotik tedavisine ihtiyaç duyulabilir. Ayrıca, spinal apse gelişen hastalar için cerrahi müdahale gerekebilir.
Bu derlemede, yazarlar osteoartiküler tutulum, klinik, güncel tanı yöntemleri ve tedavisi konusunda hekimlerde farkındalığa odaklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Brucelloz, Brucella spp, Spondilodiskit, Sakroileit, Standart aglutinasyon testi, tedaviCorresponding Author: Gamze Kalin Unuvar

Quick Search
LookUs & Online Makale