ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 6 Issue : 1 Year : 2019

 
Pretreatment SUV max Value for Predicting Outcome in Stage III NSCLC Patients Receiving Concurrent Chemoradiotherapy [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-02212 | DOI: 10.14744/nci.2019.02212  

Pretreatment SUV max Value for Predicting Outcome in Stage III NSCLC Patients Receiving Concurrent Chemoradiotherapy

Gokhan Yaprak1, Melike Özçelik, Cengiz Gemici, Ozgur Seseogullari
1University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, Department of Radiation Oncology, Istanbul, Turkey,
2Adıyaman University, Education and Research Hospital, Department of Medical Oncology, Adıyaman, Turkey
3Biruni University, Medicana International Hospital, Department of Radiation Oncology, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Stage III disease accounts for approximately one fourth of all NSCLC. Many patients are not candidates for curative resection and have been offered concomitant chemoradiotherapy. Studies adressing the role of PET-CT in predicting outcome measures spesifically for stage III NSCLC receiving concurrent chemoradiotherapy may help better risk stratification in this difficult-to-manage subgroup.
Aims: The purpose of this study is to assess whether baseline PET SUV max value in stage III NSCLC treated with concurrent chemoradiotherapy, would indepedently identify patients with a high risk of progression and death.
Study Design: The study population consisted of patients aged 18 years or older with unresectable stage III, histologically or cytologically proven NSCLC who received concurrent chemoradiotherapy.


METHODS: From 2007 to 2014, medical records of patients, admitted to our institution were retrospectively analyzed. Pretreatment PET-CT SUV max values were recorded for every patient and categorized as low or high according to the median SUV max measure of the study population.
RESULTS: A total of 175 patients were analyzed. Median follow-up time was 23 months (6–109). PET-CT SUV max values ranged from 3.5 to 46 with a median value of 14. Median overall survival was 25 months in SUV max<14 and 18 months in SUV max ≥14 group (p=0.023). Median progression-free survival was 16 months in SUV max<14 and 11 months in SUV max ≥14 group (p=0.033). Multivariate analysis revealed that both PET-CT SUV max value (p<0.001) and age (p=0.016) were independent significant predictors for OS.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of this study involving stage III NSCLC patients receiving concurrent chemoradiotherapy provide evidence suggesting that high values of pretreatment SUVmax, an indicator of metabolic tumor burden, predicted a higher risk of disease progression and death.

Keywords: Stage III NSCLC, chemoradiotherapy, SUV max, PET scan


Eşzamanlı Kemoradyoterapi Uygulanan Evre III Küçük Hücreli-Dışı Akciğer Kanserinde Başlangıç PET-CT Suv max Değerinin Klinik Sonlanım Noktalarına Etkisi

Gokhan Yaprak1, Melike Özçelik, Cengiz Gemici, Ozgur Seseogullari
1University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, Department of Radiation Oncology, Istanbul, Turkey,
2Adıyaman University, Education and Research Hospital, Department of Medical Oncology, Adıyaman, Turkey
3Biruni University, Medicana International Hospital, Department of Radiation Oncology, İstanbul, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Evre III hastalık tüm Küçük Hücreli-Dışı Akciğer Kanseri (KHDAK) 'nin yaklaşık dörtte birini oluşturur. Birçok hasta küratif rezeksiyon için aday değildir ve bu hastalara eş zamanlı kemoradyoterapi önerilir. Eş zamanlı kemoradyoterapi uygulanan evre III KHDAK hastalarına spesifik olarak klinik sonuçları predikte ettirmede PET-BT'nin rolünü ele alan çalışmalar, yönetilmesi zor olan bu alt grupda daha iyi risk katmanlaşmasına yardımcı olabilir.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, eşzamanlı kemoradyoterapi ile tedavi edilen evre III KHDAK'de başlangıç PET SUV max değerinin, relaps ve ölüm riski yüksek olan hastaları bağımsız olarak belirleyip belirlemediğini değerlendirmektir.
Çalışma Tasarımı: Çalışma popülasyonu, 18 yaş ve üstü, eşzamanlı kemoradyoterapi uygulanan, histolojik veya sitolojik olarak kanıtlanmış evre III KHDAK tanılı hastalardan oluşmaktadır.


YÖNTEM ve GEREÇLER: 2007'den 2014'e kadar kurumumuza başvuran hastaların tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Her hasta için tedavi öncesi PET-CT SUV max değerleri kaydedildi ve çalışma popülasyonunun medyan SUV maks ölçümüne göre düşük veya yüksek olarak kategorize edildi.
BULGULAR: Toplam 175 hasta analiz edildi. Ortanca takip süresi 23 aydı (6-109). PET-CT SUV max değerleri 3.5 ile 46 arasında değişmekte olup medyan değer 14 dü. Medyan genel sağkalım SUV max <14 olan hastalarda 25 ay iken SUV max ≥14 olanlarda 18 aydı (p = 0.023). Medyan progresyonsuz sağkalım SUV max <14 saptanan hastalarda 16 ay, SUV maks ≥14 olanlarda ise 11 aydı (p = 0.033). Multivariate analiz, hem tedavi öncesi PET-CT SUV max değerinin (p <0.001) hem de yaşın (p = 0.016) genel sağkalım için bağımsız birer belirteç olduğunu ortaya koydu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Eş zamanlı kemoradyoterapi alan evre III KHDAK hastalarını kapsayan bu çalışmanın sonuçları, metabolik tümör yükünün bir göstergesi olan tedavi öncesi yüksek SUVmax değerlerinin hastalık progresyonu ve ölüm açısından yüksek riski predikte ettirdiğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Evre III KHDAK, kemoradyoterapi, SUV maks, PET-CT
Corresponding Author: Melike Özçelik


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.