ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 6 Issue : 3 Year : 2019

 
Assessment of a new electrocardiographic criterion for the diagnosis of left ventricle hypertrophy: A prospective validation study [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-00907 | DOI: 10.14744/nci.2019.00907  

Assessment of a new electrocardiographic criterion for the diagnosis of left ventricle hypertrophy: A prospective validation study

Kudret Keskin, Özgür Selim Ser, Güneş Melike Doğan, Gokhan Cetinkal, Suleyman Sezai Yildiz, Serhat Siğirci, Kadriye Kilickesmez
Health Sciences University, Şişli Hamidiye Etfal Education and Research Hospital, Department of Cardiology

INTRODUCTION: Numerous criteria have been developed to predict left ventricular hypertrophy using electrocardiogram (ECG). However, one major common limitation of all has been their low sensitivity. Based on that, recently, a novel criterion has been proposed which is believed to have higher sensitivity without a compromise in specificity. Therefore, in our study, we aimed to test this novel ECG criterion prospectively, in a large unselected cardiac patients.
METHODS: Patients who were referred to our echocardiography laboratory due to various etiologies were prospectively enrolled. The novel Peguero-Lo Presti criterion was assessed along with other established ECG criteria. Left ventricular mass index was calculated using echocardiography. Performance of each index was evaluated.
RESULTS: Overall 767 patients were enrolled in the study. The sensitivity and specificity of Peguero-Lo Presti criterion were 17.5% and 94.5% respectively. Although the highest sensitivity belonged to Peguero-Lo Presti criterion, in ROC analysis it showed modest predictive capability which was similar to the established Cornell voltage criterion (AUC=0.64 [0.56-0.68 95% CI], p<0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although this novel criterion had higher sensitivity, the overall performance was similar to the current indices. Further adjustments particularly based on age and body mass index might yield better results.

Keywords: Electrocardiogram, hypertrophy, left ventricular mass


Sol ventrikül hipertrofisi tanısında yeni bir elektrokardiyografi kriterinin değerlendirilmesi: Prospektif validasyon çalışması

Kudret Keskin, Özgür Selim Ser, Güneş Melike Doğan, Gokhan Cetinkal, Suleyman Sezai Yildiz, Serhat Siğirci, Kadriye Kilickesmez
Health Sciences University, Şişli Hamidiye Etfal Education and Research Hospital, Department of Cardiology

GİRİŞ ve AMAÇ: Sol ventrikül hipertrofisini öngörmek için elektrokardiyografiye (EKG) dayalı çok sayıda kriter geliştirilmiştir. Öte yandan hepsinin ortak kısıtlılığı ise duyarlılıklarının düşük olmasıdır. Buradan yola çıkarak yakın zaman önce özgüllükten ödün vermeden duyarlılığı daha yüksek yeni bir kriter ortaya atılmıştır. Çalışmamızda bu yeni EKG kriterini genel kardiyoloji hastalarından oluşan büyük bir hasta grubu üzerinde test etmek istedik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çeşitli etyolojiler nedeniyle ekokardiyografi çekimine gelen hastalar prospektif olarak çalışmaya alındı. Mevcut EKG kriterlerine ilave olarak yeni geliştirilen Peguero-Lo Presti kriteri tüm hastalarda değerlendirildi. Sol ventrikül kütle endeksi ekokardiyografi ile ölçüldü. Her kriterin performanı ayrı ayrı hesaplandı.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 767 hasta alındı. Peguero-Lo Presti kriterinin duyarlılık ve özgüllüğü sırasıyla %17,5 ve %94.5 idi. Her ne kadar en yüksek duyarlılık Peguero-Lo Presti kriterinde görülse de, ROC analizi sonuçlarına göre halen kullanılmakta olan Cornell voltaj kriterine benzer şekilde orta düzeyde bir prediktif değere sahip olduğu görüldü (AUC=0.64 [0.56-0.68 95% GA], p<0.01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Her ne kadar bu yeni kriterin duyarlılığı daha yüksek olsa da genel prediktif performansı kullanılmakta olan mevcut kriterlere üstün bulunmadı. Yaş ve vücut kitle indeksi göz önüne alınarak yapılacak değişiklikler ile daha iyi sonuçlar elde edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Elektrokardiyografi, hipertrofi, sol ventrikül kitlesi
Corresponding Author: Kudret Keskin


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.